• Juf Yvonne Kruithof

  ma - di - wo

 • Juf Marit Spijkerman

  wo - do - vr

 • Juf Rosalinde Blijleven

  Onderwijsassistent ma - di - do - vr

Wij zijn groep 6, een gezellige groep met 29 leerlingen, 2 groepsleerkrachten en 1 onderwijsassistent.

In deze groep vinden wij plezier maken, ons veilig voelen en natuurlijk hard werken heel belangrijk.

In groep 6 merk je dat er steeds meer van de kinderen verwacht wordt, het tempo gaat flink omhoog. Wij maken gebruik van chromebooks voor de verwerking van een aantal vakgebieden.

In groep 6 gaat uw kind verder met de stof waar groep 5 is geëindigd. Er vindt een goede overdracht plaats tussen de leerkrachten van deze beide groepen, zodat er een goede aansluiting is van groep 5 naar groep 6.


Sociaal- emotionele ontwikkeling

In groep 6 werken wij met ‘De Vreedzame School’, zoals deze al een aantal jaar door de school wordt gebruikt. De leerlingen leren hierdoor eigen gedrag te reflecteren, gedrag van anderen te respecteren, rekening houden met elkaars gevoel en emoties en deze onder woorden brengen.

Door verhalen en oefeningen krijgen de kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren omgaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen. Elke les wordt geopend met een ‘binnenkomer’ en afgesloten met een ‘afsluiter’. Dit zijn vaak leuke spelletjes die te maken hebben met de lessen om de groepssfeer te versterken.

Om het samenwerken te bevorderen wisselen we elke week van praatmaatje. Dit zorgt ervoor dat iedereen een keer met iedereen heeft samengewerkt en je dus niet steeds met je eigen vriendjes of vriendinnetjes samenwerkt. Zo leren ze elkaar beter kennen en komen de kinderen er best nog wel eens achter dat een onverwachte combinatie eigenlijk heel goed werkt.


Taal en lezen

De kinderen werken in groep 6 volgens een vast stramien: “van impressie naar expressie”. Dit doen ze met de 8 thema’s uit de methode ‘Staal’. Elk thema start met een thema film. Vervolgens komen woordenschat, taal-verkenning, spreken & luisteren en schrijven aan bod. De expressie kan zijn: een afsluitende presentatie, een les schrijven en geven, een mini-werkstuk maken of een informatief artikel schrijven en publiceren. Naast taal van de methode Staal, wordt er ook spelling gegeven in groep 6. Verschillende spellingcategorieën worden aangeleerd aan de hand van vaste regels. Ook deze lessen komen uit de methode Staal. Naast de methode Staal worden er nog andere methodes gebruikt die het lezen, schrijven en gebruiken van taal bevorderen:

 • Technisch lezen: Lekker lezen
 • Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip
 • Schrijven: Onderhoud van het handschrift, m.b.v. de methode Klinkers.
 • Stellen: Werkstuk maken, teksten schrijven, plezier in schrijven behouden.
 • Spreken/luisteren: Deelnemen aan gesprekken, meningen herkennen, spreekbeurt houden.

Wat betreft technisch lezen is het streven van school dat de leerlingen van groep 6 in januari van het schooljaar tenminste op het niveau van AVI M6 moeten kunnen lezen.

Dit wordt door de leerkracht vertaald als: een kind leest op een gemiddeld niveau wanneer het tijdens de toetsronde in januari/februari AVI M6 beheerst. In mei/juni is nog zo’n toetsronde en dan zal je kind AVI niveau E6 op beheersingsniveau moeten kunnen lezen.


Rekenen 

Begin groep 6 worden de aangeleerde onderdelen van groep 5 herhaald. Daarna wordt er overgestapt op rekenen over het 1000-tal.

Tijdens rekenen leren de kinderen o.a.:

 • Uitbreiding van de getallen: eerst tot 10.000, dan naar 100.000, dan naar 1 miljoen.
 • Analyseren en structureren van getallen tot 1.000.000.
 • Herhaling kommagetallen bij geldbedragen.
 • Uit het hoofd optellen en aftrekken met getallen met veel nullen.
 • Handig rekenen en toepassen van rekenstrategieën.
 • Schattend rekenen.
 • Kolomsgewijs optellen, aftrekken en vermenigvuldigen.
 • Basisvaardigheden; vermenigvuldigen en delen met grotere getallen.
 • Breuken: breuken benoemen als deel van een geheel, breuknotatie gebruiken.
 • Meten: lengtematen (mm, cm, dm, m, km); inhoudsmaten (ml, cl, dl, l); gewicht (kg, g); oppervlakte, omtrek (uitrekenen, cm2, m2); plattegronden lezen.
 • Verhoudingen: schaal, snelheid, prijs per stuk.


Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie is de verzamelnaam voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, techniek en verkeer. Deze vakken sluiten aan bij de interesse die kinderen krijgen voor de wereld om hen heen en komen wekelijks aan bod in een geïntegreerde methode: Faqta.

Faqta is een vernieuwend programma voor wereldoriëntatie en talentontwikkeling in het basisonderwijs. De methode leert kinderen kennis en geeft hen 21e eeuwse vaardigheden, waarbij ze spelenderwijs hun eigen talenten ontdekken.

Faqta werkt met thema’s die passen bij 3 verschillende onderdelen; tijdreiziger (geschiedenis), ontdekker (aardrijkskunde) of onderzoeker (natuur & techniek). Binnen die onderdelen zitten alle vakgebieden van wereldoriëntatie verweven.

De lessen zijn zo opgebouwd dat kinderen per tweetal op één chromebook een aantal tegels op de chromebook bekijken. Hier zien ze informatie filmpjes van bijvoorbeeld ‘het Klokhuis’, zien ze afbeeldingen met uitleg of lezen ze een korte instructie. Ook beantwoorden ze vragen over wat ze zojuist hebben gezien. Zodra een tegel is afgerond, maken de tweetallen in hun doeboek een aantal opdrachten. Dit kunnen vragen zijn over de informatie van de tegels, maar ook vragen naar hun eigen ervaring bij dat onderwerp of een proefje uitvoeren. Wanneer een tweetal al vlot klaar is, kunnen ze naar ‘zelf ontdekken’ waarin ze nog meer informatie over het onderwerp kunnen bekijken.

Klassikaal bespreken we de lessen na. Aan het eind van een thema krijgen de kinderen samenvatting mee naar huis om te leren voor de toets. Bij sommige thema’s zal er geen toets afgenomen worden, maar doen we een afsluitende opdracht die beter bij het thema past.


Engels

Eenmaal per week krijgen de kinderen in groep 6 Engels uit de methode Take it Easy. Dit is een digitale methode waar de kinderen Engels leren door te spreken, schrijven en luisteren. In groep 6 worden er nog geen toetsen afgenomen. Dit gebeurt vanaf groep 7.


Creatieve ontwikkeling

Naast alle vakken wordt er in groep 6 ook nog aandacht besteed aan creatieve ontwikkeling. Zo staat er wekelijks op vrijdagmiddag een tekenles, handvaardigheidsles, dramales en/of muziekles op het programma.


Bewegingsonderwijs

De leerlingen krijgen een keer per week een les bewegingsonderwijs aangeboden in de gymzaal door de vakleerkracht, juf Laura.


Huiswerk

In groep 6 krijgen de kinderen nog niet veel huiswerk, maar zijn er wel een aantal dingen die zij thuis moeten voorbereiden of leren. Zo krijgen zij voor een toets van Faqta een samenvatting mee die zij kunnen leren. Ook leren zij thuis voor de topografie toetsen die worden opgegeven. Verder bereiden de kinderen in groep 6 één keer per jaar een werkstuk, en één keer per jaar een spreekbeurt voor.