“Jong geleerd is oud gedaan”, is ons motto ten aanzien van de leerlingbemiddeling op CBS de Wingerd

De veilige school.

Conflicten kun je het beste in zo vroeg mogelijk stadium oplossen. Dat vraagt van iedereen een alerte houding en zekere vaardigheden. Wat kan je doen om conflicten geweldloos op te lossen en hoe kun je het opnemen in het schoolbeleid, het buurtwerk, de sportclub, en zorgen dat het werkt? Hoe meer kinderen zelf mee verantwoordelijk kunnen zijn bij het veilig en prettig maken van hun leefomgeving, hoe meer ze het gevoel hebben dat ze greep krijgen op veranderingen in hun omgeving (competentie). Ze krijgen het gevoel erbij te horen (relatie) en het gevoel dat zij zelf in staat zijn een situatie te veranderen. Hun inbreng doet ertoe (autonomie). Op deze manier kunnen ze plezier hebben in samen leven en leren. Deze elementen zijn basisbehoeften van elk kind.

Leerling-bemiddeling op CBS De Wingerd

Leerling-bemiddeling is een methode die ervoor zorgt dat conflicten tussen leerlingen door medeleerlingen zelf worden opgelost. Het is een zelfredzame manier om escalaties te voorkomen en geweldloze communicatie op school te stimuleren.

Leerling-bemiddeling is een krachtig instrument aangezien uit de praktijk blijkt dat conflicten effectief door de leerlingen zelf aangepakt kunnen worden. Voor kinderen betekent dit dat ze verantwoordelijkheid (moeten) nemen voor hun eigen gedrag en acties. Kinderen hebben ouderen (leerkrachten) niet altijd nodig om hun problemen op te lossen; zij spreken een ‘eigen taal’, herkennen de problemen en zien sneller oplossingsmogelijkheden. Deze methode past goed binnen het kader van de ‘Veilige school’.

Waarom?

Pesten is een veelvoorkomend probleem en heeft langdurige gevolgen voor de gepeste leerlingen. Wanneer gevoelens van pijn, verdriet en boosheid via een gesprek aan bod mogen komen, ontstaat er meer ruimte en begrip voor elkaar.

Vanuit ruimte en begrip kan naar oplossingen gezocht worden en kunnen afspraken gemaakt worden.

Goede communicatie met elkaar is op elk niveau van belang; individueel tussen klasgenoten, onderlinge groepen in de klas, klassen op school en zelfs onze maatschappij in het geheel. Het motto ‘jong geleerd, oud gedaan’ is duidelijk van toepassing! De via Leerling-bemiddeling aangeleerde sociale vaardigheden worden door de leerlingen ingezet voor een prettiger en veiliger klimaat op onze school en deze vaardigheden kunnen ze later in de maatschappij toepassen.

De winst voor onze school.

Leerling-bemiddeling levert voor de school concreet op dat:

Escalaties worden voorkomen vanwege de aanpak in een vroegtijdig stadium.
De sociale veiligheid wordt bevorderd.
Minder stress voor leerlingen en leerkrachten.
Tijdswinst voor leerkrachten vanwege zelfredzaamheid leerlingen.
Grote bijdrage aan persoonlijke ontwikkeling en communicatievaardigheden leerlingen.
Door het trainen van de leerkrachten naast de bemiddelaars, wordt de school ook zelfredzaam gemaakt aangezien de getrainde leerkrachten zelf ook meer bemiddelaars kunnen opleiden.
De onderlinge sfeer en de leerprestaties verbeteren.
De kennis over conflicten bij leerlingen neemt toe, leerlingen vermelden zelf dat ze meer pro-sociaal gedrag vertonen en vaardiger worden ten aanzien van ‘onderhandelen in conflictsituaties’ en dat het een positieve doorwerking heeft op het klimaat in de klas.
Gewelddadig gedrag neemt verder af.
Transfer treedt op naar andere, buitenschoolse situaties.

Hoe werkt het?

De eenvoud van het protocol maakt het tot een krachtig instrument. Dit komt vooral doordat er gelijk in het begin van de bemiddeling aandacht is voor de onderliggende emoties en overtuigingen. Niet alleen de bemiddelaars krijgen een gedegen training, maar ook leerkrachten (de coördinatoren) worden meegetraind.

Het protocol bestaat globaal uit de volgende stappen:

– aanmelding ruzie/ pesten: bij de coördinator, een klasbemiddelaar of docent
– intake eerste partij: de eerste partij vertelt zijn/ haar verhaal aan de twee klasbemiddelaars
– intake tweede partij: de tweede partij vertelt zijn/ haar verhaal aan de twee klasbemiddelaars
– bemiddelingsgesprek: vindt plaats tussen de eerste en tweede partij onder leiding van de twee getrainde klasbemiddelaars die stimuleren
de partijen om zelf een oplossing te bedenken. Afspraken: worden gemaakt en vastgelegd
– Nazorg: na een afgesproken tijd checken de klasbemiddelaars of afspraken worden nagekomen

Heeft u vragen?

U kunt altijd terecht bij de leerkracht of de coordinatoren van leerling-bemiddeling.

De nieuwe bemiddelaars van CBS de Wingerd 2017-2018: zullen spoedig bekend worden.

Heb je een probleem, geef het aan bij je juf of meester. Je kunt natuurlijk ook gelijk bij meester Marcel terecht. Hij zal zorgen dat er zo snel mogelijk bemiddeld gaat worden.