De Wingerd is een Christelijke school. We geven daar uiting aan via zingen, bidden en het vieren van Christelijke feestdagen. De naam van onze school is aan de Bijbel ontleend, aan het evangelie van Johannes om precies te zijn, waar Jezus uitlegt dat wij bij hem horen als ranken aan de wijnstok. En, zegt hij: als de rank vrucht wil dragen, zal hij verbonden moeten blijven met de wijnstok. We proberen op De Wingerd een praktische invulling te geven aan de lessen die uit de Bijbel te leren zijn.

Structuur

Kinderen zijn gebaat bij een heldere structuur, ze weten dan wat er van hen wordt verwacht. Duidelijke regels en vaste afspraken geven hen een gevoel van veiligheid. Wij bieden de kinderen dit houvast. Het naleven van regels bevordert het respect voor de ander en het rekening houden met elkaar.

Contact met ouders

Betrokken ouders die weten wat er op school gebeurt, motiveren hun kinderen en dat is goed voor de leerprestaties en het welbevinden van het kind. We hechten daarom grote waarde aan goed contact met de ouders. De leerkrachten waarderen de inzet van de ouders.

Uitdagend optimistisch

Wij stimuleren elkaar het goede heel goed te doen. We belonen goed gedrag, spreken positief én eerlijk met elkaar en kunnen goed omgaan met tegenslagen. Kansen worden gecreëerd en uitgeprobeerd, de leerkracht daagt de kinderen uit om te leren.

Verdraagzaamheid

We stellen ons open en verdraagzaam op ten opzichte van andere religies en levensovertuigingen. We geloven in wederzijds respect, onderlinge betrokkenheid en zorg voor de wereld om ons heen.