Als school vragen we aan alle ouders een jaarlijkse financiële bijdrage van € 55,00 per leerling.

Hoewel deze bijdrage vrijwillig is, is uw bijdrage voor onze school essentieel om alle extra’s voor uw kind te kunnen bekostigen. Denkt u eens aan het sinterklaasfeest, het sinterklaascadeautje, het kerstfeest, het paasfeest, de sportdagen, de projecten en de schoolreis. Om deze evenementen te kunnen betalen vragen wij van u de ouderbijdrage. Sterker nog: zonder de ouderbijdrage zouden deze activiteiten eenvoudigweg niet mogelijk zijn.

De ouderraad int en beheert de ouderbijdrage. Op de eerste vergadering van het schooljaar wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de ouderbijdragen en wordt de begroting besproken en vastgesteld. Belangstellende ouders worden hiervoor uitgenodigd. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht. Formeel is de directeur eindverantwoordelijk. Hij/Zij heeft de ouderraad een mandaat gegeven om de ouderbijdragen te beheren.

Wij kunnen ons voorstellen dat het betalen van de ouderbijdrage financieel niet altijd even goed uitkomt. Hieronder ziet u mogelijkheden hoe het eventueel anders kan:

Indien gewenst kunt u gebruik maken van een betalingsregeling. Neemt u dan contact op met mevrouw S. Wennekendonk directeur van CBS De Wingerd.

Daarnaast maken wij u er op attent dat mensen met een minimum inkomen een beroep kunnen doen op het Maatschappelijk Participatiefonds van de gemeente Ridderkerk. Het aanvraagformulier kunt u downloaden op de website van de gemeente of afhalen bij het gemeentehuis.

Het niet betalen van de ouderbijdrage kan reden zijn om een leerling aan een bepaalde activiteit (bijvoorbeeld de schoolreis) niet te laten deelnemen. De betreffende leerling volgt in dat geval het lesprogramma op school.

U kunt de ouderbijdrage betalen door € 55,00 te storten op rekeningnummer NL47 RABO 0355449889 t.a.v Ouderraad CBS De Wingerd o.v.v de naam van de leerling.