In de omstandigheid dat de gezinssituatie uit beide ouders bestaat zal de communicatie tussen school en ouders eenduidig zijn en nauwelijks tot problemen leiden. Dit kan anders zijn indien de ouders gescheiden zijn. Een gezinssituatie die helaas vandaag de dag vaker realiteit is. Ouders die gescheiden zijn hebben in principe beide recht op dezelfde informatie. In dit protocol leest u de afspraken hierover.

Voor een juiste en zuivere toepassing van de regels en richtlijnen van dit protocol is het van belang dat ouders de school op de hoogte stellen indien er wijzigingen zijn met betrekking tot hun Burgerlijke Staat.

Twee situaties moeten onderscheiden worden:

– Ouders die beiden het ouderlijk gezag hebben.
– Eén van de ouders heeft na de scheiding het ouderlijk gezag, de andere ouder niet.

– Op grond van artikel 1:377b van het Burgerlijk Wetboek is de gezaghebbende ouder verplicht informatie door te geven aan de niet-
gezaghebbende ouder. De verantwoordelijkheid hiervoor kan niet bij school neergelegd worden. Onder informatie in deze wordt verstaan:
alle relevante zaken betreffende de leerling en de schoolorganisatie zoals rapporten, nieuwsbrieven, voortgangsrapportages, de schoolgids
en ouderavonden. Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben, er sprake is van co-ouderschap en de leerling woont beurtelings bij één
van de ouders, dan zal alle informatie worden verstrekt aan de ouder wiens adresgegevens ten behoeve van de registratie van de leerling
zijn gemeld.

– Wanneer het belang van het kind in het geding is hoeft onze school geen informatie te verstrekken aan de niet-gezaghebbende ouder. De
school maakt hierin de keuze.

– Niet van belang bij het verschaffen van informatie is overigens of de andere ouder het eens is met het geven van informatie aan de andere ouder.

– Voor belangrijk nieuws over onze school wordt verwezen naar onze website www.cbsdewingerd-ridderkerk.nl.
Wanneer een niet-gezaghebbende ouder om informatie vraagt, zal de andere ouder van het gedane verzoek in kennis gesteld worden.

– De ouder die verzoekt om informatie moet een kopie van zijn legitimatiebewijs overleggen.

– Het informeren van ouders vindt onder andere plaats tijdens ouderavonden en via Social Schools. Ouders hebben tevens recht om het leerlingendossier van hun
kind in te zien.

– Indien sprake is van de situatie dat een ouder een nieuwe relatie aangaat, dan zal de school onder geen beding informatie verschaffen aan
de nieuwe partner van de ouder. Indien de ouder wenst dat de nieuwe partner samen met de ouder bij bijvoorbeeld rapport- of
voortgangsgesprekken aanwezig is, dan zal in overleg worden bezien of en op welke wijze hieraan gehoor kan worden gegeven. De school zal
in ieder geval geen informatie verschaffen aan de nieuwe partner zonder de aanwezigheid van de ouder.

– Mondelinge informatie over het functioneren van een leerling geven wij aan beide ouders in één gesprek, want het is in het belang van de
leerling dat informatie eenduidig is.

– Leerkrachten moeten in geen geval in een positie worden gebracht, waarin zij als partij kunnen worden beschouwd.