Ons onderwijs

Onderwijs op maat

Op De Wingerd gaan we uit van de eigenheid en het unieke van ieder kind. Het kind mag zijn wie hij of zij is en wij zien het als onze taak ervoor te zorgen dat elk kind ook de beste kansen krijgt. Dit betekent dat de school onderwijs op maat aanbiedt.

We doen dit, door in het aangeboden onderwijs te differentiëren naar doelstellingen, leerinhouden, begeleiding, geven van instructie, opdrachten, tempo, leermiddelen en toetsing. Ieder kind heeft namelijk een eigen potentieel. Kinderen verschillen in ontwikkeling, maar we willen ook binnen alle ontwikkelingsaspecten door differentiatie zo optimaal mogelijk tegemoet komen aan het verschil in leren van kinderen.

Hoe geven wij hier nu vorm aan? De laatste jaren groeit onze school steeds meer naar ‘Adaptief onderwijzen’. Adaptief komt van het woord adaptatie dat ‘passend’ of ‘erbij passend’ betekent. Adaptief onderwijs gaat uit van de capaciteiten van de leerling en sluit daarop aan. Onze visie is, dat ieder kind beter leert als de leerstof goed is afgestemd en op een uitdagende manier wordt aangeboden zodat het kind wordt uitgenodigd om op onderzoek uit te gaan en een antwoord te vinden op zijn of haar leervragen. Door samenwerken en afwisseling van werkvormen wordt de leerling enthousiast voor datgene wat geleerd moet worden.

Hierbij wordt een groot beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van een kind, waarbij leerkrachten inspireren en stimuleren. Leerkrachten houden hierbij rekening met de drie basisbehoeften van een kind:

  • De behoefte aan relatie. Bij ‘relatie’ denken wij aan goede relaties tussen kinderen onderling en tussen leerkracht en kind. Er moet een gevoel zijn van ‘erbij horen’ waardoor kinderen goed en in harmonie kunnen samenwerken en spelen.
  • De behoefte aan competentie. Bij ‘competentie’ hoort het gevoel van ‘ik kan het’. Er wordt bewust gewerkt aan het zelfvertrouwen.
  • De behoefte aan autonomie. Bij ‘autonomie’ denken wij aan ‘ik kan het zelf’. Hierin zit het streven naar zelfstandigheid, het zelf oplossen en doen opgesloten.

Dit zijn de basisvoorwaarden voor een actieve, gemotiveerde leerhouding. Deze drie basisbehoeften willen wij samen met ouders stimuleren en bevestigen door de kinderen uit te dagen, te ondersteunen en vertrouwen te schenken zodat ze ook vol vertrouwen hun toekomst tegemoet kunnen gaan.

Een veilige en vreedzame school

Op De Wingerd wordt actief beleid gevoerd om de sociale veiligheid van leerlingen en personeel te waarborgen. Zo onderzoeken we de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en brengen we in kaart welke psychische of fysieke 'incidenten' zich voordoen en hoe ze zijn afgehandeld. Ook hanteren we een pestprotocol en een gedragscode. In deze stukken beschrijven we de gewenste omgang tussen leerlingen onderling, tussen leerlingen en personeelsleden en ook tussen personeelsleden en ouders.

Vier jaar geleden zijn we schoolbreed gestart met het tweejarig ontwikkelprogramma ‘De Vreedzame School’. De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap waarbij de klas en de school beschouwd worden als een leefgemeenschap. Kinderen worden gezien en gehoord. Ze krijgen een stem en leren een democratisch burger te zijn. Ze leren open te staan voor verschillen en kunnen deze overbruggen, conflicten op een goede manier op te lossen, een bijdrage te leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk te zijn voor de gemeenschap. Kinderen ervaren dat ze ertoe doen. De lessen vormen de basis om het gezonde gedrag aan te leren. Daar blijft het echter niet bij. Het is het uitgangspunt van waaruit het handelen tussen leerlingen, leerkrachten en ouders verder uitgebreid wordt. Dit geldt voor alle interacties op school, zowel in de klas als op het schoolplein. De Vreedzame School streeft ernaar om kinderen het volgende te leren:

  • Op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan.
  • Op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen.
  • Constructief conflicten op te lossen.
  • Verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap.
  • Open te staan voor verschillen tussen mensen.

Meer informatie is te vinden op www.vreedzameschool.nl