Medezeggenschapsraad

In de schoolgids kunt u lezen wat de formele rol van de MR is. In het kort komt het erop neer dat we vanuit de beide gezichtspunten, ouders en personeel, meekijken met de directie op belangrijke onderwerpen. Denk hierbij aan financiën, veranderingen op school, vakantieplanning, CAO, toekomstplannen en meer. Een brede variatie van onderwerpen die soms moeten worden voorzien van advies en soms ook moeten worden goedgekeurd door de MR. In de komende tijd zult u wat regelmatiger horen van de bezigheden van de MR. Ook willen we graag op bepaalde onderwerpen de stemming of mening van de ouders horen, we zullen u daarnaar vragen. Als laatste willen we ook graag bereikbaar zijn voor ouders die iets kwijt willen op onderwerpen van de MR. De MR is voor ouders bereikbaar via wingerd_mr@pcpobr.nl Ook kunt u natuurlijk altijd een van de ouders of leerkrachten op school aanschieten!

Oudergeleding

Ellen Sluimer

Voorzitter MR oudergeleding

Carlijn Bosma

MR oudergeleding

Samuël Goldberg

MR oudergeleding

Personeelsgeleding

Madelon Proos

Leerkracht groep 4/5

Werkdagen: ma - wo

Marit Spijkerman

Leerkracht groep 5

Werkdagen: wo - vr

Jacco Schuijer

Directeur

Werkdagen: ma - vr

De GMR behartigt de belangen van alle leerlingen, ouders en personeelsleden van alle 11 scholen binnen de stichting. Daarmee houdt de GMR zich dus bezig met bovenschoolse zaken waar de MR haar focus heeft op vraagstukken op schoolniveau. Daarmee is de GMR een belangrijke gesprekspartner voor de directeur bestuurder, het bestuursbureau en de Raad van Toezicht. 

De GMR heeft in totaal 12 zetels; 6 voor de oudergeleding (ouders en verzorgers) en 6 voor de personeelsgeleding (leerkrachten en andere medewerkers van PCPOBR). GMR- leden worden, door de leden van de MR-en, in persoon benoemd.

De vergaderingen van de GMR zijn openbaar, net als de agenda's en notulen. Het vergaderschema en de stukken van de GMR, vind je hier.

Wil je meer informatie over de GMR of heb je interesse om zitting te nemen in de GMR? Klik dan hier voor verdere informatie of neem contact op via gmr@pcpobr.nl