Leerlingenraad

Wat is een leerlingenraad?
De leerlingenraad is een groep enthousiaste klassenvertegenwoordigers die gekozen zijn door de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8, die nadenken en meebeslissen over activiteiten en veranderingen die er op onze school CBS de Wingerd kunnen plaatsvinden.

Waarom een leerlingenraad?
– Jullie hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat je weet dat je echt meetelt.
– Je maakt spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
– Betrokkenheid met school bevorderen.
– Je bent verantwoordelijkheid voor schoolse zaken.
– Je krijgt een beter inzicht in de organisatie van de Wingerd.
– Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
– Jullie laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
– Bevorderen van actief burgerschap.

Hoe is de organisatie?
– In de groepen 6, 7 en 8 worden jaarlijks verkiezingen gehouden.
De leerkracht mag dit naar eigen inzicht doen: een grote campagne of gewoon een kringgesprek met een stemronde.
– Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten in de betrokken groepen een les over de leerlingenraad, waarbij zijuitleggen wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht wordt, hoe de verkiezingen verlopen en hoe bespreekpunten wordengeïnventariseerd.
– In ieder leerjaar worden 3 leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad. Er mogen geenplaatsvervangers in de ledenraad.
– De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter, een notulant en een penningmeester.
– Per schooljaar krijgt de leerlingenraad een budget van 200 euro, dat zij in overleg mogen besteden.
– De laatste notulen worden gepubliceerd op de website met eigen tabblad “leerlingenraad”.
– De leerlingenraad komt 1 keer per 5 weken bij elkaar onder schooltijd of op enig moment dat één van de leden daartoe oproept.
– Bij elke vergadering is een leerkracht als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig.
– De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas.
– De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, maar zijn herkiesbaar.

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?
De leerlingenraad hangt een ideeënbus op, de ideeën worden besproken.
De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas.
Leden van de leerlingenraad worden aangesproken.
Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.
De meesters en juffen kunnen bespreekpunten inbrengen.
Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team.
Het gebruik en de inrichting van het schoolplein.
Invulling van de vrijdagmiddagen voor een vakantie.
Advies bij de organisatie van het schoolreisje.
Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes.
Adviseren bij allerhande festiviteiten.

Waar en wanneer vergadert de leerlingenraad?
– Per 5 weken 1 uur vergaderen onder schooltijd in een ter beschikking staand klaslokaal of in de teamkamer.

Hoe is het kiesreglement?
– Elk schooljaar worden tijdens de eerste schoolmaand nieuwe verkiezingen gehouden.
– Tijdens deze verkiezingen worden uit de groepen 6, 7 en 8 twee leerlingen verkozen die gedurende het gehele schooljaar zullen plaatsnemenin de leerlingenraad.
– De kiesplicht geldt voor elke leerling uit groep 6 t/m 8.
– De kandidaten worden per groep op een stembrief geplaatst. Dit betekent dat er in totaal evenveel stembrieven zijn als groepen 6, 7 en 8.
– Om geldig te stemmen mag op elke stembrief slechts één kandidaat aangeduid worden.
– Leerkrachten mogen niet deelnemen aan de stemming.
– Alle kinderen weten wanneer de stemming plaats vindt.